Přeskočit na obsah

Nejstarší záznamy

Nejstarší záznam o vypálení Kuřimi je z roku 1241 při vpádu Tatarů na Moravu. V průběhu 30leté války byla Kuřim vypálena Švédy a značná část obce lehla popelem, přičemž rovněž vyhořel zámek. Zroku 1680 je nejstarší památka týkající se požáru – socha sv. Floriána na náměstí, která patří mezi nejstarší památky svého druhu. Je odrazem tehdejšího náboženského smýšlení. Velký požár v Kuřimi je zaznamenán dne 26. listopadu 1768. Prvá polovina 19. stol. zaznamenává v Kuřimi 2 velké požáry. 12. dubna 1825 vyhořelo v Kuřimi 62 domů, od sv. Jána až po školu a o 7 let později je zaznamenán další požár, při kterém vyhořelo mnoho domů (bližší počet není udán), takže jen málo jich zůstalo nepoškozeno. Rozsáhlé požáry v Kuřimi posílily snahu kuřimských občanů zřídit spolek, který by měl řádné vedení a organizovaně čelil požárům, jak tomu bylo již tehdy ve velkých městech. Na podnět mladého učitele Josefa Blažka scházeli se již na podzim r. 1874 někteří kuřimští občané a radili se, jak stmelit všechny obyvatele obce proti požárům. Výsledkem těchto porad bylo, že se dne 15. června 1875 sešla ustavující valná hromada dobrovolného hasičského sboru v Kuřimi za účasti 23 kuřimských občanů. (Vyňato z protokolu ustavující valné hromady, jehož originál je v archívu SDH v Kuřimi). Zakládající členové jsou rozepsáni v sekci členové. Do vínku obdržel nově založený sbor dne 18. května 1876 od města Brna dřevěnou stříkačku, do které se musela voda nalévati. To znamená, že až dosud byly jedinými hasicími pomůckami dřevěné džbery, háky, lopaty a plátěná vědra. 5. srpna 1876 vypukl v domě Antonína Škroba požár, který zničil v ulici Podhoří 9 obytných domů a syn Antonína Škroba v otcově domě uhořel. Tento požár podnítil občany v Kuřimi a v obcích ke sbírkám, jejich výtěžku mělo být použito k lepšímu vyzbrojení hasičského sboru. K tomuto účelu přispěli i pojišťovny a záložny. Sbírka v Kuřimi vynesla 59 zl. 66 kr. Císař František Josef I. daroval kuřimský dobrovolným hasičům 80 zl. K tomuto účelu uspořádal sbor svůj 1. hasičský ples dne 28. února 1879, jehož výnos činil 4 zl. 4 kr. Výsledky sbírek a dary umožnily dobrovolnému sboru toho, že dne 15. května 1881 byla zakoupena železná ruční stříkačka, která byla prvně použita při požáru domu Melichara v Čebíně. Velký požár vypukl v Kuřimi dne 28. března 1887 v domě u Malášků čís.57. Tomuto požáru padlo za oběť 8 obytných stavení a 8 stodol.

Dobrovolný hasičský sbor v Kuřimi pořádal první veřejné vystoupení na jaře r. 1883. První krajský hasičský sjezd byl uspořádán v Kuřimi v létě r. 1885. Byl to první hasičský sjezd na Moravě. Na tomto sjezdu byl svěcen prapor, který byl koupen od firmy Bittner v Praze za 166 zl. 10 kr. Kmotra praporu pí. Orátorová darovala na tento prapor 100 zl. Tento prapor, nejstarší hasičský prapor na Moravě, je dosud majetkem SDH Kuřim. Že byl první hasičský sjezd na Moravě pořádán v r. 1885 právě v Kuřimi, svědčí o tom, že již tehdy byl kuřimský sbor na tehdejší dobu na výši a že se těšil velké vážnosti. Že se příslušníci sboru starali dobře i o technické vybavení dokazuje to, že v roce 1899 zakoupili druhý dvouproudový stroj. Své 25leté trvání oslavil kuřimský hasičský sbor župním sjezdem v Kuřimi dne 24. června 1900. Na tomto sjezdu byly 21 členům uděleny pamětní medaile a bylo provedeno veřejné cvičení s dvouproudovým hydroforem. O tom, jaká důležitost se přičítala práci hasičského sboru svědčí to, že jeho valných hromad se zúčastňoval starosta obce a radní. Pojištění všech činných členů sboru bylo provedeno již v roce 1877. Odborný hasičský tisk byl odebírán od r. 1907. Další župní hasičský sjezd byl pořádán v Kuřimi dne 3. července 1910. Sjezdu se zúčastnilo 261 krojovaných hasičů z I. a XVI. hasičské župy. Byl to podnik na tuto dobu velmi rozsáhlý a na kuřimský sbor velmi náročný. Bylo při něm provedeno cvičení s velkou stříkačkou, s hydroforem, s hydrantem a malou ruční stříkačkou. Při cvičení bylo rozvinuto 200 m hadic. Z toho je zřejmé, že již tehdy byl sbor dobře vyzbrojen. První světová válka postihla i místní hasiče. Většina členů narukovala do války, přesto však sbor účinně zasahoval při vzniklých požárech. V této válce padlo 5 členů sboru a dva zemřeli na válečné následky. Po národním osvobození v r. 1918 začíná v hasičském sboru nový život. Celá hasičská činnost byla znovu oživena. Své padesátiny oslavil sbor 20. července 1924 opět župním sjezdem hasičské župy Oharkovy. 22. května 1925 konal sbor první veřejné cvičení s kombinovanou (motorovou) stříkačkou, na kterou byl přestavěn hydrofor. Byl to velký mezník v protipožární technice hasičského sboru v Kuřimi. První použití motoru k boji s ničivým živlem.

V roce 1929 byla koupena nová výstroj (přilby a pásy) a jeden žebř od fyrmy Hrček & Neugebauer v Brně za 12.000 Kčs. Stará výzbroj byla darována hasičskému sboru v Kozárově a chudému, horskému sboru Húty na Slovensku. Život v hasičském sboru byl v těchto létech velmi živý. Sbor pořádal různé kulturní podniky jako plesy, věnečky, výlety, Martinské hody a výnosy těchto podniků tvořily finanční základnu k pořizování další modernější výzbroje a výstroje. Tak byla v roce 1931 koupena za 41.000 Kčs nová dvoukolová motorová stříkačka Tatra, která sloužila kuřimským hasičům až do roku 1961, kdy byla zdarma předána požárnímu sboru v Hradčanech. Poněvadž výzbroje a výstroje stále přibývalo a sbor se tísnil v malých prostorách bývalé staré radnice, začalo se v roce 1934 uvažovat o postavení nového požárního skladiště. Téhož roku byl 20. května slavnostně položen základní kámen a své šedesátiny v roce 1935 slavil hasičský sbor otevřením hasičské zbrojnice a velkým požárním cvičením. Stavba této zbrojnice si vyžádala nákladu 67.000 Kčs kromě práce všech členů, která byla konaná zdarma. Rozpínavost nacistického Německa nás donutila k přípravám pro protileteckou ochranu, které se sbor aktivně zúčastnil. Ve sboru byla rozšířena samaritní služba a ustaven hasičský dorost, který čítal 14 členů. Samaritní odbor byl rozšířen na 11 žen. První vystoupení dorostu bylo na hasičském dnu v Kuřimi dne 14. července 1936. Tohoto cvičení se prvně účastnil i samaritní oddíl. V roce 1938 je již celá Evropa ohrožována nacistickým Německem, které se stalo údernou pěstí světové reakce. V koncentračním táboře Mauthausenu zahynul přispívající člen našeho sboru MUDr. Hynek Vališ. Osvobozením naší vlasti nastává i v našem hasičském sboru nový život. Iniciativy se chápou mladí lidé, většinou dělníci, dobře vedeni starými osvědčenými členy, kteří zůstali věrni hasičské myšlence. Činnost hasičského sboru po osvobození byla zahájena valnou hromadou již dne 29. června 1945. Majetek sboru v té době byl celkem nepatrný a stejně tomu bylos výzbrojí a s výstrojí. Dík iniciativě mladých, podařilo se usilovnou činností tento nedostatek postupně odstranit v převážné míře z prostředků získaných vlastní činností a vlastní prací. V roce 1947 byla pořízena autostříkačka Steyer, stroj na tehdejší dobu moderní a velmi výkonný, za celkový obnos 296.818 Kčs. Z finančních prostředků sboru bylo z této obnos sumy zaplaceno 221.818 Kčs.

Historie od roku 1950

O tři roky později, v roce 1950, byl koupen pro potřeby kuřimských občanů a občanů z okolních obcí sanitní vůz v hodnotě 293.000 Kčs. Zde opět bylo uhrazeno z prostředků sboru 143.000 Kčs. V témže roce byla provedena přestavba a rozšíření zbrojnice. Byl rozšířen byt zbrojíře, přistavena společenská místnost, zřízen vodovod, ústřední topení, zbrojnice byla podsklepena a do společenské místnosti koupen nový inventář. Celá zbrojnice byla provedena brigádnicky členy SDH a potřebné zařízení koupeno z vlastních finančních prostředků. V roce 1952 byl pro potřebu požárního sboru koupen opět z vlastních finančních prostředků za 30.000 Kčs vrak, z něhož se stal svépomocí dobrý pomocný vůz, který byl v pozdějších létech zdarma předán požárnímu sboru v Ořešíně. Z iniciativy požárního sboru byl zbudován členy našeho sboru pohřební vůz. Mimo brigádnické řemeslné práce bylo za tento vůz zaplaceno z prostředků sboru 30 tisíc Kčs. Tento pohřební vůz je dosud používán při pohřebních obřadech i v našem městě. Po celostátní reorganizaci v roce 1952 byl požárním sborem místnímu národnímu výboru předán majetek v hodnotě 1,608.983 Kčs. Požárnímu výcviku, protipožární prevenci, opravám a údržbě strojů, výstroje a další výzbroje a při různých jiných akcích jsou členy našeho sboru každoročně věnovány stovky hodin. Např. v létech 1954 – 1964 bylo našimi členy odpracováno na různých akcích téměř 120 tisíc brigádnických hodin. Cisternovým vozem CAS 16 RT0 706 byl kuřimský požární sbor vyzbrojen v roce 1961. Vzhledem k rozrůstajícímu se městu Kuřim o nová sídliště a tím zvyšujícím se požárnímu byla do plánů města zahrnuta a v roce 1965 také zahájena výstavba nové požární zbrojnice. Zásluhou tisíců brigádnických hodin odpracovaných na výstavbě tohoto stánku kuřimskými hasiči byla dne 13. 10. 1968 tato zbrojnice dostavěna a slavnostně otevřena. V době příprav na oslavy 100letého výročí trvání SDH Kuřim byl sbor vybaven vozidlem AVIA 30 DVS 12 a v roce 1972 z prostředků SDH Kuřim také renovován historický prapor (nákladem 15.000 Kčs). Tento prapor, který byl vysvěcen a je majetkem SDH Kuřim, se stal symbolem nejen historie, ale i budoucnosti tohoto sboru.

V roce 1975 se konaly oslavy 100 let trvání SDH Kuřim. Za zmínku stojí velkolepá výstava požární techniky a historický průvod městem. Soutěže, která se konala se zúčastnilo 32 kolektivů z celého Československa. Díky vybavenosti našeho sboru modernější technikou se rozšířil také okruh působnosti zásahové jednotky SDH Kuřim. Sbor byl povolán k lokalizaci takových požárů jako byly požáry ZD Čebín, skladu knih Vranov, sila Hrušovany, ubytovny Veverská Bítýška, sušičky obilí a senážní věže Státní statek Kuřim, skladu pneu Bratčice a několika lesním požárům v okolí města. Nemalé hodnoty zachránil i v našem městě například lokalizací požárů skladu materiálu koupaliště, skladu sena Státního statku, několika rodinných domů včetně Podlesí a lesních požárů v katastru města. V období 1975 – 1995 SDH Kuřim se zúčastnil lokalizace téměř 200 požárů a přispěl tak záchraně milionových hodnot majetku a lidských životů. V roce 1983 byl kuřimský sbor dovybaven modernějším cisternovým vozem CAS 25 Š 706 výměnou za zastaralý typ CAS 16 a výcvik zásahových jednotek byl směrován k možnosti použití dýchací techniky. Touto technikou Saturn byl SDH Kuřim vybaven v roce 1993. Intenzivní protipožární výcvik a výchova mládeže přinášela kuřimskému SDH vědy svoje ovoce. Svědčí o tom nejlépe množství cen a diplomů získaných našimi kolektivy na soutěžích po celé republice.

Mezi největší úspěchy možno zařadit:

 • r.1959 – II. místo v celostátní soutěži žen
 • r.1969 – IV. místo v mezinárodní soutěži mužů v Martině
 • r.1990 – III. místo v národním kole dorostenek s dílčím umístěním našeho kolektivu na I. místě v kategorii požárního sportu v Hradci u Stodu
 • r.1991 – III. místo v národním kole žen v Hostivaři
 • Novodobá historie – od roku 1995

  Dne 22.11. 1995 byl založen kroužek mladých hasičů. Členové tohoto kroužku se chtěli ukázat na schůzi hasičů, která se konala chvíli o založení, a tak si připravili program, který obsahoval písně i básně. Členové SDH je odměnili bouřlivým potleskem a v duchu si přáli, aby se mladým požárníkům vedlo stejně dobře ve hře PLAMEN, do které byly přihlášeni, tak jako při tomto vystoupení. 10.4. 1996 zažila hasičská zbrojnice velkou úklidovou akci. Vedle hasičů se na tomto úklidu podíleli i nově založený kroužek mladých hasičů. Ti měli z výsledku obrovskou radost, a jako poděkování od SDH jim za jejich usilovnou práci byla vyhrazena část skladovacího prostoru, kde mají uloženo své „sportovní“ náčiní jak pro trénink tak pro závody. Jejich nadšení bylo tak veliké, že ve spolupráci s SDH uspořádali na den dětí sporovní odpoledne. Předvedli své umění v tom, co se již naučili a děti – diváci si sami mohly vyzkoušet požárně-technické disciplíny ve značně zjednodušeném stylu, aby byly přístupné pro všechny.

  První závody mladí hasiči prožili v Přísnoticích, kde se závodilo ve štafetě 4×60 m, štafetě dvojic, zásahu džberovou stříkačkou a v požárním útoku. To vše již zvládali a důkazem byla výsledková listina. Nováček z Kuřimi obsadil závody 2 družsty (dívčím a chlapeckým); chlapci skončili 4 a děvčata 5. První velký úspěch na poli závodů byl pro mladé hasiče závod v Nových Bránicích 12.10. 1996. Na tento závod se pečlivě připravovali a jejich důslednost v přípravě se zúročila na „bojišti“. Děvčata skončily na 1. místě a chlapci hned za nimi na 2. místě. To bylo překvapení. V mnoha zúčastněných požárních sborech vykvetla myšlenka:“ Tohle jsou nováčci? Ti se vjenují hasičině teprve necelý rok? To ať nám tvrdí někdo jiný.“ Mladým hasičům se povedlo rozšířit již tak bohatou sbírku pohárů a všichni doufali, že tento přírustek v jejich podání nebude poslední.

  Dalším mezníkem v dějinách SDH v Kuřimi byl rok 1998. Ve dnech 6.-11. června se jako snad každoročně uskutečnila výstava PYROS, na níž si naši hasiči v Kuřimi vyhlédli novou cisternu značky Tatra od firmy THT Polička. Dne 28.9. 1998 proběhlo v Kuřimi zasedání městského zastupitelstva, které schválilo kupní smlouvu na cisternu od již zmíněného výrobce hasičské techniky. Ve městě proběhla veřejná sbírka, nakterou skládali finanční obnosy jak samotní občané, tak i firmy, podnikatelé a v neposlední řadě i město Kuřim.

  Dne 20. dubna 1999 se zástupci SDH Kuřim, HZS Brno-venkov, města Kuřim odebrali k výrobci hasičské techniky do Poličky, aby přebrali novou „CASku“. S mohutným houkáním se cisterna CAS25 TATRA815 4×4 typ 3620 přiřítila do Kuřimi, kde nastalo velké okukování a střílení šampusu. Po té toto auto zaujalo místo v garáži hasičské zbrojnice, kde vystřídalo zastaralé vozidlo CAS25 ŠKODA706 RTHP, které bylo navíc ve velmi špatném technickém stavu. Hlavní oslava a předání do provozu se uskutečnilo 7. a 8. května. Za účasti slovácké dechovky, sponzorů, představitelů města, HZS Brno-venkov a občanů Kuřimi nám byly předány klíče. Všem přítomným pak poděkoval starosta sboru pan Jan Herman. Hlavní dík patří sponzorům, kteří přispěli částkou přesahující 1 milion korun. Město Kuřim uvolnilo ze svého rozpočtu přes 2 miliony. Ministerstvo vnitra věnovalo dotaci 2 miliony a občané Kuřimi mezi sebou vybrali přes sto tisíc korun. V průběhu měsíce května došlo k zajetí vozidla a provedení garančních oprav. Dne 14. května bylo zařazeno do bojového stavu vozidel sboru. V roce 2000 se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen v Sivicích, kde po vynikajícím výkonu se stalo smíšené družstvo starších žáků mladých požárníků přeborníkem okresu Brno-venkov. Toto byl zatím asi největší úspěch v pětiletém působení mladých hasičů v Kuřimi. Po tomto výkonu se probojovali do oblastního kola, které se uskutečnilo 24.6. 2000 v Brně-Králově Poli. Po obrovských problémech jak ze strany naší, tak ze strany rozhodčích skončili naši zástupci až na 11. místě, což však ze strany nováčka není zas až tak špatné.

  Jako každoročně se i letos uskutečnily krojované hody, které pořádá SDH již tradičně. Moc jsem se o nich nezmiňoval, ale tyto musím vzpomenout. Tyto hody totiž okořenil výjezd zásahové jednotky. Hasiči v uniformách se okamžitě převlékli do zásahového oděvu a vyjeli k požáru. Stárci začali tancovat besedu, ale na některých bylo vidět, že by nejradši jeli k ohni :-). Za chvíli se výjezdová skupina vrátila a převlékala se zpět do uniforem. Jednalo se totiž o planý poplach, tudíž v mnoha z přihlížejících občanů Kuřimi vykvetla myšlenka zda výjezd nepatří k tradicím spjatými s hasičskými hody. Mohu ujistit, že nepatří. To jen nějaký vtipálek neměl co dělat.

  V lednu 2001 předváděli členové zásahové jednotky vybavení obdržené v roce 2000. Jednalo se především o nehořlavé zásahové kabáty FIREMAN 3. Dále přilby GALLET, ze sponzorských darů zakoupené plovoucí čerpadlo HONDA. 20.5. 2001 se uskutečnil 1. závod mladých hasičů v Kuřimi. Našim družstvům (Kuřim A a Kuřim B) „vyfoukl“ 1. místo jejich odvěkký rival z Lelekovic, avšak oba kuřimské týmy se umístily hned za nimi, tak alespoň nějaké poháry a medaile zůstaly doma. Ovšem v dalším ročníku v Kuřimi nenechali od začátku závodu nikoho na pochybách,kdo je suverén soutěže. V domácím prostředí nastoupili poprvé i hasičští benjamínci tzv. Kuřim C, kteří vítězné „áčko“ a druhé „béčko“ podpořili 7. místem. Po vítězství v okresním kole hry Plamen odjeli naši mladí požárníci na krajské kolo do Veliké nad Veličkou. Našim se nepovedla 1. disciplína, ale v ostatních patřili k nejlepším. Jejich hlavní konkurent v boji o celkové 1. místo Mistřín chtěl vyhrát za každou cenu, a proto se v závěrené disciplíně „braňáku“ z čista jasna rozštelovaly vzduchovky, zpřeházelo se značení. Vše se stalo po odběhnuvší hlídce Mistřína, za níž běžela hlídka Kuřimi. Taková náhoda. Byl podán protest, který však nečekaně nebyl vyslyšen. Ostatní družstva sama poznala, kdo je nejlepší a sama vyhlásila Kuřim za vítěze. Vítězný Mistřín byl vypískán.

  V dalším roce opět po suverénním výkonu v okresním kole jela naše mládež na krajské kolo do Velkých Opatovic. Všichni se po náročném tréninku modlili, aby se neopakovalo to co před rokem. Tvrdá příprava se vyplatila. Kuřimské naděje hasičského povolání nedaly ostatním týmům nejmenší šanci, aby se umístili lépe neš na 2. místě. Kuřim vyhrála a zaslouženě postoupila na republikové kolo do Ostravy. Radost byla veliká jak mezi mládeží tak na vedení SDH Kuřim. Ve dnech 26.-28. června 2003 se uskutečnilo Mistrovství republiky mladých hasičů ve hře Plamen v Ostravě. Pro naši mládež to byla nová zkušenost v požárním sportu. Této soutěže se zúčastnili zástupci všech 14 krajů. Kuřim obsadil po sympatickém nováčkovském výkonu 8. místo. Doufejme, že letos se jen „oťukávali“ a již příští rok přivezou nějakou tu medaili. V rámci oslav 130. výročí založení SDH Kuřim bylo jednotce předáno nové vozidlo Daewoo Avia DA 12 jako náhrada za stařičkou Avii A31, která byly prodána sboru v Deblíně. V následujících letech se podařilo obnovit zimní soutěž v požárním útoku O Vánočního kapra SDH Kuřim a také vytvořit novou akci pro děti a to Čarodky s hasiči. Obě tyto události se zařadily vedle již tradičních krojovaných hodů a soutěže mladých hasičů a získaly si popularitu přesahující hranici kraje i republiky. Od roku 2019 začalo SDH Kuřim pořádat další akci pro občany a to taneční zábavu – Čoch s hasiči. V roce 2020 po 35 letech odstoupil z vedení sboru dlouholetý starosta Jan Herman a pro SDH tím začíná nová a doufejme neméně úspěšná éra.

  V kratičkém sledu jsme Vás seznámili s historií 145 let SDH v Kuřimi. Tato léta byla naplněna dobrovolnou, obětavou a tvůrčí prací lidí, kteří hasičskému heslu „Bližnímu ku pomoci“ zasvětili mnohdy celý svůj život. S vděčností a úctou vzpomínáme všech našich členů, kteří se dnešního dne nedožili. Pokračujeme v jejich práci, která je stále více v našem rostoucím městě. Máme v této práci plné pochopení kuřimských občanů, za což jim srdečně děkujeme. Dnes více než kdy jindy záleží na tom, aby majetek byl uchráněn všech ztát, způsobených živelnými pohromami. Chceme nadále řádně, nezištně a svědomitě plnit svoje povinnosti. Chceme, aby náš sbor byl stále na výši a proto voláme do našich řad mládež, chlapce i děvčata z nastupující generace.

  Přijďte mezi nás, mezi námi budete mít možnost uplatnit ušlechtilé zásady lidství.